Hoạt Động Bang

2018-04-11

Hoạt Động BANG


1. Điều Kiện Tham Gia

  • Đại Hiệp đạt cấp 37 trở lên


2. Hướng Dẫn Tham Gia

  • Sau khi đạt cấp quy định có thể Tạo Bang hoặc Xin Vào Bangphoto_2018-04-10_16-13-53.jpg